SUN31
MON1
3:35p
TUE2
3:35p
WED3
THU4
3:35p
FRI5
3:35p
SAT6
 
SUN7
 
MON8
3:35p
ELP
TUE9
3:35p
ELP
3:35p
WeDo
WED10
THU11
3:35p
Beebots
3:35p
ELP
3:35p
Mindstorms
FRI12
3:35p
ELP
SAT13
 
SUN14
 
MON15
3:35p
ELP
TUE16
3:35p
ELP
3:35p
WeDo
WED17
1:15p
Chess4Life
THU18
3:35p
Beebots
3:35p
ELP
3:35p
Mindstorms
FRI19
3:35p
ELP
SAT20
 
SUN21
 
MON22
3:35p
ELP
TUE23
3:35p
ELP
3:35p
WeDo
WED24
1:15p
Chess4Life
THU25
3:35p
Beebots
3:35p
ELP
3:35p
Mindstorms
FRI26
3:35p
ELP
SAT27
 
SUN28
 
MON29
3:35p
ELP
TUE30
3:35p
ELP
3:35p
WeDo
WED31
1:15p
Chess4Life
THU1
3:35p
Beebots
3:35p
ELP
3:35p
Mindstorms
FRI2
3:35p
ELP
SAT3